Biomet is now Zimmer Biomet

X

 „Biomet“ interneto svetainės slapukų naudojimo politika

 
Pranešimas dėl automatinio sutikimo 
Apsilankius svetainėje, į Jūsų kompiuterį gali būti nusiunčiamas vienas ar keli slapukai. Bendro pobūdžio informacija apie slapukus ir specifinių, šioje svetainėje naudojamų slapukų aprašymas pateiktas Slapukų naudojimo politikoje. Informacija apie slapukų tvarkymą, įskaitant jų išjungimo būdus, talpinama interneto svetainėje „Viskas apie slapukus“.
Tolesnis „Biomet“ interneto svetainės naudojimas bus laikomas Jūsų sutikimu dėl vieno ar kelių slapukų atsiuntimo į Jūsų kompiuterį.
 

Biomet
 
 

  •  
teisinis pranešimas

teisinis pranešimas

Ši interneto svetainė ir visas jos turinys, įskaitant tekstus, iliustracijas, nuotraukas, pavadinimus, logotipus, ženklus ir kt., yra saugomi autorių teisių, prekių ženklų ir kitų intelektinės nuosavybės teisių, priklausančių arba pagal licenciją suteiktų bendrovei „Biomet“ arba jos filialams, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.

Bendrovė „Biomet“ parengė šią interneto svetainę, kuria galima naudotis tik informacijos tikslams. Naudodamiesi šia interneto svetaine arba parsisiųsdami iš jos medžiagą, sutinkate laikytis šiame pranešime išdėstytų nuostatų ir sąlygų. Jeigu nesutinkate laikytis šių nuostatų ir sąlygų, nesinaudokite interneto svetaine ir neparsisiųskite iš jos medžiagos.

Atsakomybės apribojimas

Jeigu laikotės šių nuostatų ir sąlygų, bendrovė „Biomet Europe“ jums suteikia neišimtinę ir neperleidžiamą teisę patekti į šią interneto svetainę ir prieiti prie joje pateiktos medžiagos, ja naudotis ir ją matyti ekrane. Sutinkate jokiu būdu nenutraukti ir nebandyti nutraukti šios interneto svetainės veikimo. Bendrovė „Biomet Europe“ leidžia jums peržiūrėti ir parsisiųsti informaciją iš šios interneto svetainės tik asmeniniams nekomerciniams tikslams, tačiau nesuteikia jums teisių į medžiagą ar jos kopijas.Taigi leidimui naudotis interneto svetaine taikomi šie apribojimai: 1) visose parsisiųstos medžiagos kopijose privalote išsaugoti visus autorių ir kitų nuosavybės teisių pranešimus, esančius toje medžiagoje; 2) negalite jokiu būdu pakeisti medžiagos, jos dauginti, viešai rodyti, publikuoti, platinti ar kitaip naudoti visuomeniniams ar komerciniams tikslams; 3) negalite perduoti medžiagos jokiam kitam asmeniui, nebent informuosite jį apie įsipareigojimą laikytis šių nuostatų ir sąlygų, ir tas asmuo sutiks jų laikytis. Sutinkate laikytis visų papildomų apribojimų, nurodytų ir kartkartėmis atnaujinamų šioje interneto svetainėje. Ši interneto svetainė ir visa jos medžiaga saugoma visose šalyse galiojančiomis autorių teisėmis ir sutartinėmis nuostatomis. Naudodamiesi šia interneto svetaine, sutinkate laikytis visų visose šalyse galiojančių įstatymų, reglamentuojančių autorių teisių apsaugą, ir užkirsti kelią bet kokiam neteisėtam medžiagos dauginimui. Bendrovė „Biomet Europe“ nesuteikia jums jokių aiškių ar numatomų teisių pagal jokius patentus, prekių ženklus, autorių teises ar komercinių paslapčių informaciją, išskyrus tais atvejais, kai tai aiškiai nurodyta šiose nuostatose ir sąlygose.

 

Bendras turinys

Bendrovė „Biomet Europe“ stengsis užtikrinti, kad šioje interneto svetainėje būtų skelbiama naujausia, tiksli ir išsami informacija, tačiau neteikia jokių garantijų ir patvirtinimų dėl šios informacijos naujumo, tikslumo ir išsamumo. Nei bendrovė „Biomet Europe“, nei jokia kita šalis, padedanti kurti, pateikti ir pristatyti šią interneto svetainę, neatsako už padarytus nuostolius, įskaitant (bet neapsiribojant) tiesioginius, netiesioginius, papildomus, šalutinius ar baudinius, patirtus dėl prieigos prie šios interneto svetainės arba dėl naudojimosi ja arba negalėjimo ja naudotis, taip pat dėl jos turinio klaidų ar trūkstamos informacijos.


Medicininė informacija

Šioje interneto svetainėje gali būti pateikta bendrojo pobūdžio informacija, susijusi su įvairiais sveikatos sutrikimais ir jų gydymu. Ši svetainė negali atstoti gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto konsultacijų ir neskirta naudoti jūsų sveikatos būklei, ligoms ar geros fizinės būklės sutrikimams nustatyti.
 

Dėl chirurginių procedūrų

Atitinkamame šios interneto svetainės puslapyje nurodytas konkretus praktikuojantis chirurgas parodo, kaip atliekamos chirurginės procedūros. Bendrovė „Biomet Europe“, kaip medicinos prietaisų gamintoja, nesiverčia medicinos praktika ir nei šių, nei kitų chirurginių procedūrų nerekomenduoja taikyti konkrečiam pacientui. Chirurgas, atliekantis protezavimo procedūrą, yra atsakingas už tinkamos protezo implantavimo metodikos nustatymą ir naudojimą kiekvienam pacientui atskirai. Bendrovė „Biomet Europe“ neprisiima atsakomybės už tinkamos chirurginės procedūros parinkimą konkrečiam pacientui.
 

Informacija apie produktus

Šioje interneto svetainėje pateikta informacija apie produktus yra bendrojo pobūdžio ir skirta konkrečios šalies naudotojui. Norminių teisės aktų ir teisės aktų, reglamentuojančių medicinos prietaisų naudojimą, reikalavimai bei taikoma medicinos praktika gali skirtis atsižvelgiant į konkrečią šalį, kurioje bendrovė „Biomet Europe“ vykdo savo veiklą ir prekiauja produktais. Informaciją apie produktus, pritaikytą pagal konkrečios šalies reikalavimus, rasite vietinėse „Biomet Europe“ interneto svetainėse.
 

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Šioje interneto svetainėje gali būti pateikta nuorodų į interneto svetaines, kurios nėra tvarkomos ar valdomos ar kitaip susijusios su bendrove „Biomet Europe“, o pateiktos šioje interneto svetainėje tik dėl jūsų patogumo. Bendrovė „Biomet Europe“ neužtikrina, kad tokiose su ja nenusijusiose interneto svetainėse pateikta informacija bus naujausia, tiksli, išsami ir patikima, ir neatsako už padarytus nuostolius ar žalą, kuriuos patyrė naudotojai naudodamiesi tokiomis svetainėmis. Nuorodos į trečiąją šalį įtraukimas nereiškia, kad bendrovė „Biomet Europe“ patvirtina ar rekomenduoja šią trečiąją šalį.
 

Asmeniškai identifikuojanti informacija ir nekonfidenciali informacija

Informacija, susirašinėjimas ir kita medžiaga, kurią nusiųsite bendrovei „Biomet Europe“ per šią interneto svetainę (pavyzdžiui: klausimai, pastabos, pasiūlymai ir pan.), yra ir bus laikoma nekonfidencialia, ir bendrovė „Biomet Europe“ dėl šios informacijos neprisiima jokių įsipareigojimų. Sutinkate, kad jus asmeniškai identifikuojanti informacija, kurią savo noru atsiųsite į šią interneto svetainę, būtų laikoma nekonfidencialia.
 

Privatumas

Visa privati informacija, surinkta iš galimų klientų bendrovės „Biomet Europe“ interneto svetainėje, bus naudojama tik nurodytam tikslui. Be asmens sutikimo ši informacija nebus atskleidžiama jokioms trečiosioms šalims. Jeigu turite kokių nors klausimų ar skundų dėl asmens duomenų, kuriuos galėjote atskleisti per šią interneto svetainę, privatumo, prašome susisiekti su bendrove „Biomet Europe“.
 

Perspektyvinis įvertinimas

Šioje interneto svetainėje gali būti pateiktas perspektyvinis įvertinimas, susijęs su tam tikra rizika ar neapibrėžtumu, dėl kurių gauti rezultatai gali skirtis nuo numatytųjų.


Apdraudimas

Sutinkate apdrausti, apginti ir apsaugoti bendrovę „Biomet Europe“, jos pareigūnus, direktorius, darbuotojus, atstovus, tiekėjus ir trečiųjų šalių partnerius nuo visų galimų nuostolių, sąnaudų, žalos ir išlaidų, įskaitant pagrįstas išlaidas advokatams, susijusias su bet kokiu jūsų padarytu šio teisinio pranešimo pažeidimu.


Taikytina teisė

Visi teisiniai klausimai ar iškeltos bylos, susiję su šia interneto svetaine, turi būti sprendžiami tik Roterdamo teisme.
 

Pakeitimai

Bendrovė „Biomet Europe“ pasilieka teisę savo nuožiūra pakeisti, patikslinti, pridėti ar pašalinti bet kurią šio teisinio pranešimo dalį. Pakeitimai įsigalios, kai bus paskelbtas pranešimas apie šiuos pakeitimus. Jeigu ir toliau naudositės šia interneto svetaine po teisinio pranešimo pakeitimų paskelbimo, bus laikoma, kad sutinkate su šiais pakeitimais.
 
Bendroji informacija apie bendrovę

Adresas:

Biomet Europe B.V.
Toermalijnring 600
P.O. Box 3055
3301 DB Dordrecht
The Netherlands (Nyderlandai)
 

Tel. +31 78 629 29 19
Faks. +31 78 629 29 41
 

Teisinė forma: ribotosios atsakomybės bendrovė
 

Įmonių registras: 23089365
 

Registruotoji buveinė: Dordrechtas
 

Kompetentinga valdžios institucija: Roterdamo pramonės ir prekybos rūmai